اطفاء حریق آبی

4

طراحی و اجرای سیستم های اطفاء حریق آبی(شامل انواع روشهای اطفاء آبی از جمله: لوله تر، لوله خشک، پیش­عملگر و سیلابی ) طبق ضوابط سازمان آتش نشانی و استاندارد های NFPA13, NFPA14,NFPA20,NFPA25

نرم افزار های طراحی

نرم افزار autosprink (اتواسپرینک)

جهت طراحی هیدرولیکی سیستم اطفاء حریق آبی

این نرم افزار قابلیت دریافت فایل های اتوکد(autocad) و رویت(revit) را دارد. به طوری که ابتدا جانمایی اسپرینکلر ها و لوله کشی در این دو نرم افزار انجام می شود. سپس فایل اتوکد یا رویت وارد نرم افزار اتواسپرینک شده و در نهایت محاسبات هیدرولیکی (سایز لوله و محاسبات پمپ)، لیست تجهیزات و گزارشهای منطبق بر NFPA13 به صورت فایل خروجی PDF، ارائه می شود. همچنین میتوان از نرم افزار اتواسپرینک فایل خروجی اتوکد و رویت هم گرفت. یعنی فایلی که قابلیت اجرا در اتوکد و رویت را داشته باشد.

p3
p4