مقایسه و نمره دهی زیست محیطی، اقتصادي و سبک سازي سه سقف تیرچه با بلوك سفالی، سیمانی و یونولیتی از دیدگاه هاي ملی و بهره بردار

یونولیت

روند رو به رشد ساختمان سازي کشور و مصرف بالاي انرژي در این بخش از یک سو و اهمیت موضوع محیط زیست و توسعه پایدار و بحث بهینه سازي مصرف انرژي به علت کاهش ذخایر انرژي و نقش اساسی مصالح ساختمانی در این زمینه از دیگر سو، ضرورت تامل بیش از پیش انتخاب مصالح ساختمانی مناسب را یادآور میشود. در این مطالعه با استفاده از روش ارزیابی چرخه عمر، سه نوع سقف تیرچه با بلوك سفالی، سیمانی و یونولیتی، از دیدگاه هاي ملی و بهره بردار و با استفاده از شاخصهاي محیط زیست ، اقتصاد و سبک سازي نمره دهی شد. نتایج نشان میدهد که استفاده از بلوك یونولیتی و سفالی در سقف هاي تیرچه بلوك به ترتیب در دیدگاه ملی و بهره بردار بهترین گزینه هستند.

بنا و ساختمان از جمله فعالیتهاي مهم در کشورهاي جهان و از جمله ایران است که بیش از یکصد فعالیت مختلف را در بر میگیرد. ساختمان سازي بطور قابل توجهی بر روي محیط زیست تاثیر میگذارد. با توجه به گزارشات سازمان Worldwatch  عملیات اجرایی و ساخت ساختمان 40% از سنگ شن و کلوخ و ماسه را بطور متوسط در سطح جهان مصرف می کند همچنین 25%  از چوبها و درختان دست نخورده و 40% از انرژی و 16% از آب مصرفی، در ساختمان سازي مورد استفاده قرار می گیرند. در ایالات متحده آمریکا تقریباً میزان تولید پسمانده اي ساختمانی، با مقدار تولید پسمانده اي شهري برابري میکند. کارخانه هاي تولید مصالح ساختمانی و حمل و نقل آنها، با مصرف انرژي مستقیماً بر روي گرم شدن جهانی هوا، بارانهاي اسیدي و ایجاد مه دود فتوشیمیایی اثر میگذارند. مشکلات دفع پسماندها در نتیجه تخریب و بازسازي از مشکلات بعدي است.

پیش بینی ها نشان می دهند که مصرف انرژي در جهان از سالهاي 2003 تا 2030 ، 71 درصد افزایش خواهد داشت که با در نظر داشتن منابع ثابت انرژي، ضرورت بیشتر بهینه سازي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف مصرف کننده انرژي (از جمله بخش ساختمان) و مراحل چرخه عمر آنها بیش از پیش روشن خواهد شد. رشد بالاي مصرف انرژي جهان، اثرات بالاي زیست محیطی را در سالهاي اخیر در پی داشته است که تخریب لایه ازن، گرم شدن جهانی هوا، بارانهاي اسیدي، تغییر در شرایط آب و هوایی و … نمونه هایی از آن هستند. آژانس بین المللی انرژي آمار و اطلاعات خیره کننده اي منتشر کرده است که در طی سالهاي 1984 تا 2004 میلادی ، مصرف انرژي در جهان و میزان انتشار گاز co2 به ترتیب 49% و 43% و با رشد متوسط 2% و 8/1 %  در سال افزایش داشته است (شکل 1). این تحقیق نشان میدهد که مصرف انرژي در کشورهاي در حال توسعه (شامل آسیاي جنوب شرقی، خاورمیانه، آمریکاي جنوبی و خاورمیانه) داراي رشد متوسط 2/3 %  و در کشورهاي توسعه یافته (شامل آمریکاي شمالی، اروپا، ژاپن، استرالیا و نیوزلند) داراي رشد متوسط 1/1% است . (شکل 2) رشد مصرف انرژي ایران در سال 1384  نسبت به سال 1383 برابر 2/4% است که بالاتر از همه مقادیر فوق است که در شکل 3  نشان داده شده است.

در کشور ما بر طبق آمارهاي داده شده از سوي وزارت نیرو در سال1380 بخش خانگی و اداري با مصرف در حدود 38 درصد از انرژي کل کشور در مقام اول مصرف انرژي قرار گرفته است که بیشتر به منظور گرمایش فضاي داخلی استفاده شده است. این مصرف شامل 2/35 %  از محصولات مختلف نفتی ، 53% از گاز طبیعی و 7/10 % از انرژی الکتریکی است ( جدول 1-1) ارزش انرژي مصرف شده در بخش خانگی در سال 1380 در حدود 5/5  میلیارد دلار بوده که پیشبینی میشود این مقدار تا سال 1400 به 6/157 میلیارد دلار خواهد رسید. بنابراین، بخش ساختمانی نقش بیشتري را در مصرف انرژي کشور در سالهاي آینده خواهد داشت. آمار سالهاي اخیر نیز تایید کننده این موضوع است؛ چرا که مصرف بخش خانگی سال 1384 24/40% از مصرف کل انرژي را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با سال1380 حدوداً 5 درصد افزایش داشته است. در شکل4 نسبت مصرف انرژي بخش خانگی به مصرف انرژي کل کشور از سال 1348 تا 1384 آمده که رشد مصرف انرژي بخش خانگی را متذکر است

x1

شکل 1 مصرف انرژي، انتشار گاز CO2   و جمعیت جهان (1994-2004)- سال 1984 به عنوان سال مبناي محاسبات انتخاب شده است.

یونولیت

شکل 2 مصرف انرژي در کشورهاي توسعه یافته و کشورهاي در حال توسعه (1994-2004)

مطالعات انجام شده در مورد مصرف انرژي ساختمانهاي مسکونی نشان میدهد که در حال حاضر مصرف انرژي به ازاي هر مترمربع از ساختمانهاي مسکونی در کشور ایران معادل 30 مترمکعب گاز طبیعی است که در مقایسه با استانداردهاي اروپا (5/5 مترمکعب گاز طبیعی به ازاي هر مترمربع ساختمان در یک سال رقم بسیار بالایی است.

توجه به این آمار و ارقام اهمیت هر چه بیشتر بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمان و بالطبع انتخاب مصالح ساختمانی مناسب و دوستدار محیط زیست را گوشزد خواهد کرد. انتخاب مناسب مصالح ساختمانی براي استفاده در سقف خارجی ساختمانها، به عنوان یکی از اجزاي مهم ساختمان که مسئول اتلاف در حدود 20% از انرژي ساختمان است، نقش مهمی در کاهش مصرف انرژي ساختمان، یارانه هاي دولتی، انتشار گازهاي آلاینده و هزینه هاي بهره بردار خواهد داشت.

انتخاب محصولات ساختمانی بر مبناي اثرات کم اقتصادي بر روي محیط زیست ، امري واضح و آشکار است. اما اینکه چگونه بتوان در تصمیم خود این اثرات را در طول چرخه عمر اعمال کرد، سوالی اساسی است. یک الگوي کامل میبایست از روشهاي چند بعدي براي مدل کردن چرخه عمر استفاده کند. مثلاً هم بعد اقتصادي و هم بعد اثرات زیست محیطی را در طول چرخه عمر، در نظر بگیرد. چند بعدي بودن مدل و مراحل چرخه عمر امري ضروري به نظر میرسد. چرا که تصمیمگیري تنها بر روي یک مرحله و یا تنها یک بعد نمیتواند تصمیم درستی باشد. به عبارت دیگر میتوان گفت یک مدل ارزیابی چرخه عمر چند بعدي، لازمه تصمیمگیري و ارزیابی درست میباشد.

اثرات زیست محیطی  از جمله گرم شدن جهانی هوا، آلودگی آبها و کاهش منابع طبیعی اثرات مهم اقتصادي بیرونی هستند. بنابراین هزینه واقعی مصالح ساختمانی چیزي جز آنست که در بازار خرید و فروش میشود. چرا که هزینه از بین بردن اثرات زیست محیطی  فوق الذکر در بهاي آنها در نظر گرفته نشده است. حتی اگر امروزه حکم و دستوري مبنی بر پرداخت هزینه به علت اثرات منفی زیست محیطی  (آلودگی هوا – آب – خاك) وجود داشته باشد، تعیین هزینه پرداختی براي این اثرات به آسانی امکانپذیر نخواهد بود. چگونه میتوان براي آب پاك و یا هواي پاك ارزشی تعیین کرد؟ ویا ارزش سلامتی انسان چقدر است؟ جوامع مختلف دهه هاي زیادي بر روي این سوالات بحث و مجادله کرده اند و اینطور که به نظر میرسد به تفاهمی نرسیده اند. از آنجا که نمی توان بر روي محیط زیست ارزش گذاري  به وسیله پول انجام داد، لذا استفاده از روشی استنتاجی و منظم به نام ارزیابی چرخه عمر منطقی به نظر میرسد. به دلایل فوق در این مطالعه، از روش ارزیابی چرخه عمر، با توجه و راهنماییهاي سازمان بین المللی استانداردها و استفاده از بخش ISO 14040  که توصیه هایی براي ارزیابی چرخه عمر کرده است. براي ارزش گذاري  محیط زیست پاك و در نتیجه اثرات زیست محیطی  استفاده شده است. اثرات اقتصادي ناشی از این اثرات زیست محیطی  نیز جداگانه، با روش LCC که توسط ASTM پیشنهاد شده است، انجام میشود. بعد از دو مرحله فوق (LCA.»LCC) شاخص سوم سبک سازي که مستقیماً میتواند به عنوان اثر مثبت زیست محیطی  حفظ منابع طبیعی نیز تلقی گردد، با استفاده از واحد وزن بر حسب کیلوگرم نمره دهی  شده و نتایج حاصل از سه شاخص اقتصاد، محیط زیست و سبک سازي با استفاده از “آنالیز براي تصمیم گیري چندحالت (MADA) که توسط  ASTM ارائه شده است، آنالیز میگردند مراحل فوق در بخشهاي جداگانه توضیح داده میشوند.

مبانی ارزیابی چرخه عمر و نمره دهی زیست محیطی مصالح ساختمانی

ارزیابی زیست محیطی  چرخه عمر سیستمی جهت مدلسازي شرایط و اثرات زیست محیطی  از زمان تولد تا دفن مصالح (آغاز تا پایان) را به وجود می آورد. چنین سیستمی باید بتواند تمامی اثرات را در طول عمر مدل کند. در بحث ساختمان این مراحل عبارتند از: فراوري مواد اولیه و خام، حمل مصالح خام از محل معدن کاري (یا محل فرآوري) به کارخانه، تولید مصالح ساختمانی از مواد اولیه در کارخانه سازنده، حمل مصالح ساختمانی به کارگاه ساختمانی، نصب مصالح ساختمانی در ساختمان مورد نظر، استفاده و بکارگیري از مصالح ساختمانی در طول چرخه عمر، تخریب مصالح ساختمانی، مدیریت پسماندهاي ساختمانی ناشی از تخریب

توانایی یک مدل ارزیابی زیست محیطی  چرخه عمر بر جامع بودن آن استوار است. استراتژيها و ادعاهاي بسیاري از سیستمهاي ساختمان سازي  سبز، بر ارزیابی زیست محیطی  چرخه عمر قرار دارد. براي مثال ادعا در مورد یک محصول ساختمانی که تنها از نظر قابلیت بازیافت سبز تلقی میشود، نمی تواند ادعاي درستی باشد و بالعکس. چرا که این ماده در مراحل دیگر چرخه عمر، از جمله زمان بهره برداري، امکان آزادسازي گازهاي آلی را ممکن است با خود به همراه داشته باشد. بنابراین ELCA با عریضتر کردن بحث از یک یا چند مرحله به مراحل دیگر چرخه عمر و یا تغییر در محیطهاي بستري (آب و هوا و خاك) این مشکلات را برطرف میکند. میتوان گفت مزیت ELCA قدرت آن در آنالیز مراحل و محیطها به منظور رسیدن به دقیقترین ارزیابی اثرات زیست محیطی است.

قبل از ورود به بحث ارزیابی، چند تعریف را که مبناي کار در بخشهاي بعدي خواهد بود، انجام میدهیم.

عملیات واحد: به مجموعه فرآیندهایی که منتهی به یک هدف واحد می شود، عملیات واحد گفته میشود.

جریان زیست محیطی: در هر بخش عملیات واحد، کلیه وروديها (انرژي، آب، مواد اولیه، …) و خروجیها (اثرات زیست محیطی ) ، جریانهاي زیست محیطی نامیده می شوند

روش LCA بطور معمول در 4 مرحله انجام میگیرد.

تعیین هدف و میدان دید

هدف از  LCA استفاده شده در این مطالعه، تعیین نمره هاي زیست محیطی  براي سه نوع سقف تیرچه با بلوك سفالی، سیمانی و یونولیتی در طبقه آخر ساختمان است. این نتایج در اثر تلفیق با نمره هاي اقتصادي و سبک سازي به تصمیمگیران در انتخاب سقفها کمک خواهد کرد.

مرحله تعیین میدان دید در هر LCA محدودهاي را که هر یک از محصولات در آن قرار میگیرند، تعیین میکند. هر کارخانه سازنده هر یک از محصولات ساختمانی شامل یک سري عملیات واحد است. هر بخش به نوبه خود شامل جریانهاي زیست محیطی خواهد بود و حتی ممکن است که هر یک از عملیاتهاي واحد به عملیاتهاي واحد دیگري تقسیم شوند. لذا باید در ابتدا محدوده سیستم را تعیین کرد. در تعیین این محدوده عمدتاً از سه معیار استفاده شده است. وزن و انرژي دو معیار اساسی هستند. هزینه هم معیار سومی است که براي جلوگیري از حذف شدن فرآیندهاي با هزینه بالا در نظر گرفته میشود. مجموعتاً این معیارها یک نمایش قوي از واحدهاي عملیاتی خواهد بود. با استفاده از این سه شاخص در ابتدا مصالح ساختمانی که تاثیر بالایی در ارزیابی چرخه عمر ساختمان دارند، انتخاب شدند که عبارتنداز: سیمان، سنگدانه، آهن آلات، محصولات سفالی و فوم پلی استایرن. در دومین مرحله از تعیین محدوده باید جریانهاي مهم و تاثیر گذار بر ارزیابی را که بین محصولات انتخاب شده وجود دارد، تعیین کرد.کمی کردن کلیه جریانها در مرحله بعد ضروري به نظر نمیرسد؛ چرا که جریانهاي زیادي بین واحدها بوجود خواهد آمد که ارزیابی را دشوار میسازد و جریانهایی که در این مرحله حذف میشوند، در صورت عدم حذف، در مراحل بعدي تغییرات ناچیزي را در ارزیابی اعمال خواهند کرد.

تعریف واحد مقایسه اي مرحله مهم دیگر در بخش تعیین محدوده دید در LCA است. اساس کار اینگونه است که مقداري از سطح سرویس در طول زمان مشخصی (مدت عمر متوسط ساختمان در ایران -30 سال) بعنوان سطح مقایسهاي انتخاب میشود. در این مطالعه، این تابع مقایسهاي براي اکثر مصالح ساختمانی داراي بعد مساحت مقدار 1 مترمربع در طول 30 سال میباشد. در مورد مصالح با واحد حجم (بتن) نیز از واحد مترمکعب استفاده شده است.

آنالیز جریانها

این بخش مستلزم کمی کردن جریان بین واحدهاي مختلف در مراحل چرخه عمر ساختمان است. این جریانها شامل ورود آب و انرژي و مواد خام و خروج مواد (آلاینده ها) به آب و خاك و هوا میباشد. در شکل 6 حالت کلی از ورود و خروجی به یک مرحله از فرآیند نشان داده است.

از آنجا که هدف مطالعه در ارزیابی چرخه عمر بدست آوردن نتایج متوسط براي کشور است، با استفاده از نتایجی که براي صنایع جمع آوري شده بود، محصولات ساختمانی عمومی مدل شدند. براي به دست آوردن این اطلاعات از پروژه هاي انجام شده در سازمانهایی چون وزارت صنایع و معادن، سازمان بهینه سازي مصرف سوخت، معاونت امور انرژي در وزارت نیرو و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن کمک گرفته شده است. در چندین مورد نیز از تعیین استانداردهاي مصرف انرژي در صنایع که توسط وزارت نیرو در سال 1384  تدوین شده بود، استفاده شده است. در مورد تخمین میزان آلاینده هاي خروجی ناشی از مصرف انرژي نیز از متوسط آلاینده هاي کشور در بخش مورد نظر که در بخش محیط زیست ترازنامه انرژي کشور آمده، استفاده شده است.

ارزیابی اثرات زیست محیطی

روشهاي متفاوتی براي ارزیابی اثرات زیست محیطی  فعالیتهاي مختلف در کنفرانسها و همایشهاي بین المللی مطرح گردیده است. در ساده ترین روشها نتایج جریانهاي به دست آمده در مرحله دوم ارزیابی چرخه عمر (Life Cycle Inventory) به عنوان معیاري در تصمیم گیري مرحله چهارم (نتیجه گیري) قرار می گیرد. این روش نمیتواند یک روش واقعی و کامل باشد. چرا که نمیتوان اثرات یک خروجی با وزن مشخص را هم ارز اثرات خروجی دیگر با همان وزن دانست. مثلاً فرض اثرات برابر سرب و گاز دي اکسید کربن بر روي محیط زیست نمونه اي از این نقص است

در روشی دیگر که به روش حجم هاي بحرانی مشهور است، با استفاده از خروجی مرحله دوم ارزیابی و مقادیر استاندارد تعریف شده و تعریف توابعی به ارزیابی اثرات زیست محیطی  پرداخته میشود روش کمیابی اکولوژیکی روشی دیگر است که سازمان حفاظت محیط زیست سوئیس پیشنهاد کرده است. در این روش با تقسیم مقدار جریان به دست آمده در مرحله آنالیز جریان و تقسیم آن به ماکزیمم مقدار جریان در طول یک سال در یک منطقه ضریب اکولوژیکی و با جمع ضرایب اکولوژیکی جریانهاي مختلف، امتیاز اکولوژیکی به عنوان معیار ارزیابی زیست محیطی  به دست میآید. در برخی  روشها نیز با تکیه بر اقتصاد محیط زیست ، به ارزیابی اثرات زیست محیطی  پرداخته میشود. به عنوان مثال در روش اولویتهاي زیست محیطی  که توسط انستیتو زیست محیطی سوئد ارائه شده است، حاصل تقسیم هزینه لازم جهت از بین بردن اثرات زیست محیطی  یک محصول به قیمت خرید همان محصول به عنوان معیار اثرات زیست محیطی  انتخاب می شود.

روش مورد استفاده در این مطالعه جهت ارزیابی اثر مطرح شد ات زیست محیطی “روش مشکلات زیست محیطی ” است. این روش براي اولین بار در SETAC و چهار مرحله عمده را در بر دارد.

  1. تعیین مشکلات زیست محیطی : به عنوان مثال تغییر در شرایط آب و هوایی، بارانهاي اسیدي و…
  2. دسته بندي کردن جریانهایی که در یک مشکل زیست محیطی مشخص شرکت دارند: مثلاً گازهاي گلخانه اي از قبیل دياکسیدکربن و متان، در گروه گرم شدن جهانی هوا طبقه بندي میشوند.
  3. وزن دهی : مادهاي به عنوان معیار گروه انتخاب میشود (مثلاً مقدار دي اکسیدکربن به عنوان معیار مشکل زیست محیطی گرم شدن جهانی هوا انتخاب می گردد) و به هریک از جریانهایی که در یک گروه مشکل زیست محیطی  قرار میگیرند، با در نظر گرفتن اثر معادل جریان به اثر ماده معیار انتخاب شده، وزن مشخصی داده میشود.
  4. نرمال کردن اثرات زیست محیطی با استفاده از ضرایب نرمال سازي پیشنهاد شده توسط SETAC

این روش در مقیاسهاي ملی و جهانی بسیار خوب و مناسب است. ولی در مقیاسهاي کوچک نمیتواند جوابهاي معقول و درستی را بدهد. چون اعداد مورد استفاده جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی ، براي مقیاس کوچک مناسب نیستند.

ارزیابی اقتصادي و نمره دهی اقتصادي مصالح ساختمانی

محاسبه اثرات اقتصادي محصولات ساختمانی نسبت به محاسبه اثرات زیست محیطی راحت تر است. قیمت محصولات ساختمانی بصورت منتشره وجود دارد. بهترین روش براي محاسبه اثرات اقتصادي استفاده از LCC  است. در این مطالعه از روشهاي توصیه شده ASTM جهت مدل کردن اثرات اقتصادي با استفاده از روش LCC بهره گرفته است

کل هزینه ها با استفاده از رابطه 3-8 به سال مبدا تبدیل شده و باهم جمع میشوند تا نتیجه به عنوان معیار اقتصادي در نظر گرفته شود.

فرمول 1

در رابطه فوق LCCj کل هزینه چرخه Ct مجموع هزینه هاي  مربوط به سال : t ،N تعداد سالهای زمان مطالعه و d : نرخ نزول ارزش پول است. لازم به ذکر است که در دیدگاه ملی هزینه ها با احتساب یارانه هاي پرداختی دولت به انرژي محاسبه خواهد شد؛ در صورتیکه در دیدگاه بهره بردار یارانه انرژي در نظر گرفته نمیشود.

وزن و نمره دهی سبک سازي مصالح ساختمانی

به منظور کمی نمودن شاخص سبکسازي، وزن مصالح ساختمانی با یکدیگر مقایسه خواهد شد و وزن هر نمونه از مصالح کاندیداي انتخاب، به عنوان نمره سبک سازي منظور میشود. طبیعی است که هر چه وزن مصالح پایینتر باشد، نشانگر بهتر بودن انتخاب و اولویت بالاي آن است.

وزن دهی به شاخص ها

به منظور استفاده از نتایج شاخص ها در نتیجه گیري نهایی می بایست به هر کدام از شاخصهاي سه گانه (اقتصاد، محیط زیست و اقتصاد) ضریبی اختصاص داده شود. وزن شاخص اقتصادي برابر X  فرض میشود. وزن شاخص محیط زیست در دیدگاه ملی با توجه پیشنهاد سازمان NIST برابر X  در نظر گرفته می شود و در دیدگاه بهره بردار وزن شاخص صفر منظور میگردد.

در مورد وزن شاخص سبک سازي با علم به اینکه بزرگترین تاثیر سبک سازي یک ساختمان مربوط به مقاوم شدن سازه ساختمان است، میتوان نسبت هزینه اجراي سازه ساختمان به کل هزینه تمام شده ساختمان را به عنوان معیاري جهت وزندهی به شاخص سبک سازي تلقی کرد. به همین منظور، 2 ساختمان با اسکلت فولادي و 1 ساختمان با اسکلت بتنی و 1 ساختمان با اسکلت فولادي و بتنی (اسکلت فولادي و دیوارهاي حائل بتنی) مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین نسبت هزینه اسکلت به کل هزینه ساختمان در این 4 پروژه 5/31% به دست آمد. پس میتوان چنین ادعا کرد که با تعریف عدد X به عنوان وزن شاخص اقتصادي، وزن شاخص سبک سازي را میتوان برابر در نظر گرفت.

نمره هاي تلفیقی (اقتصادي، زیست محیطی  و سبکسازي)

با استفاده از رابطه پیشنهادي ASTM در مورد تلفیق ابعاد مختلف MADA نمره کلی مصالح ساختمانی به دست می آید

 

نمره سقف هاي تیرچه با بلوك سفالی، سیمانی و یونولیتی از دیدگاه هاي ملی و بهره بردار

با استفاده از روابط فوق نمره سه نوع سقف تیرچه با بلوك سفالی، سیمانی و یونولیتی در طبقه آخر ساختمانی در شهر تهران از دیدگاههاي مختلف بهره بردار و ملی به ترتیب بصورت شکلهاي 7 و 8  خواهد بود. همانطور که مشخص است سقف تیرچه با بلوك سفالی در دیدگاه بهره بردار و سقف تیرچه با بلوك یونولیتی در دیدگاه ملی بهترین گزینه ها هستند.

یونولیت

شکل 7 نمره تلفیقی سقف هاي مختلف از دیدگاه بهره بردار

یونولیت

شکل 8 نمره تلفیقی سقفهاي مختلف از دیدگاه ملی

انتخاب مصالح ساختمانی ارزان از سوي ساختمان سازان، بدون هیچ توجه به اثرات زیست محیطی ، در صورتیکه قانونی در جهت الزام آنان به پرداخت هزینه هاي  مربوط به اثرات زیست محیطی  وجود نداشته باشد، امري اجتناب ناپذیر است. پس میتوان نتیجه گرفت که وجود الگوي اقتصادي-زیست محیطی جهت انتخاب مصالح ساختمانی امري ضروري است.

استفاده از مصالح ساختمانی جدید با خواصی از جمله سبک بودن، قابلیت برگشت به چرخه عمر ساختمان از یکی از طرق بازیافت و یا استفاده مجدد و داشتن ضرایب انتقال حرارتی پایین، امروزه در صنعت ساختمان سازي  سبز کشورهاي پیشرفته غیر قابل اجتناب است. ایجاد تسهیلات از سوي دولت در جهت وارد کردن تکنولوژيهاي ساخت و اجراي این مصالح ساختمانی، گامی موثر در جهت ساختمان سازي  سبز خواهد بود. همانطور که از نتایج مشخص است، استفاده از سقف تیرچه با بلوك یونولیتی از دیدگاه بهره بردار منطقی به نظر نمیرسد. در صورتیکه در دیدگاه ملی بهترین نوع سقف از بین سه سقف کاندیداست. پس لازم به نظر میرسد در جهت تشویق ساختمان سازان به استفاده از این نوع سقف، دولت تسهیلاتی را اختصاص دهد تا دو دیدگاه ملی و بهره بردار بر هم منطبق گردند.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *