پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران-مرداد94

*شرکت مادفوم خاورمیانه شما را به بازدید از پانزدهمین نمایشگاه

صنعت ساختمان تهران سالن 14-15 غرفه 24  دعوت می نماید *

IMG_20160812_044556 IMG_20160812_044642

***************************************************** DSC02498